Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

De Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Mag Ik Dan Bij Jou vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hieronder lichten wij toe op welke wijze wij uw gegevens verwerken. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Mag Ik Dan Bij Jou uw persoonsgegevens?

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het sturen van een nieuwsbrief en promotiematerialen;
 • het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • het organiseren van evenementen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online platform van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Mag Ik Dan Bij Jou uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Mag Ik Dan Bij Jou?

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn onder andere:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons).

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Mag Ik Dan Bij Jou ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Mag Ik Dan Bij Jou voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Mag Ik Dan Bij Jou deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Mag Ik Dan Bij Jou maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met  persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.  Stichting Mag Ik Dan Bij Jou kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Mag Ik Dan Bij Jou nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke  bewaartermijnen.
Stuur uw verzoek naar:
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
info@stichting-magikdanbijjou.nl

Bent u van mening dat wij ons niet aan de wet houden, dan kunt u altijd een en klacht indienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Mag Ik Dan Bij Jou passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor

de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende

maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting Mag Ik Dan Bij Jou behorende, websites. Stichting Mag Ik Dan Bij Jou kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, altijd te informeren naar het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail te sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 22-08-2019

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement.